Dimensjonering av kabel og vern til reklamebelysning.

Dimensjonering av kabel og vern til reklamebelysning.

 

 

Det skal monteres reklamebelysning på utsiden av Ekholt matsenter i Rygge.

Det skal benyttes 7 stk. lamper av typen: Philips QVF415 med 300W halogenrør. Disse skal forsynes av en PR kabel fra en ny kurs i fordelingen til lampene på utsiden av bygget. Kabelen ligger åpent på vegg og blir deler av strekket liggende ved siden av to andre kabler, totalt 36m.

Anleggsdata: Nettype: IT – 230V 

IkIImaks målt i fordelingen = 5kA IkIImin

          målt i fordelingen = 1kA

 

Din oppgave blir å dimensjonere og ta ut materiell til denne kursen

 • NEK 400 – 4 – 433.1
 • NEK 400 – 5 – Tab52B-1
 • NEK 400 – 5 – 533.2
 • NEK 400 – 5 – 525
 • NEK 400 – 4 – 434 

Etter at jobben er utført får du et spørsmål fra montøren din

 • “Vil det at vi har lagt en ny kabel inntil de eksisterende to kursene i butikken påvirke disse to kablenes strømføringsevne?”   Hva vil du svare montøren?

 

 

 

Valg av armatur iht. NEK 400 7 714

Klassifisering av ytre påvirkninger og bruk NEK 400  714.32

Ta hensyn til spenningsfall på grunn av startstrøm iht NEK 400 714.525

Iht. NEK 400 714.514 er det krav til merking av forsyningskabel vedrørende utendørs belysning

Utelyset må ha minst IPX3 iht. NEK 400  tabell 51A Kode AD3

Koordinering mellom leder og vern NEK 400  433.1

 

For å velge kabel og vern finner jeg først belastningsstrømmen og deretter velger jeg kabel ut i fra strømføringsevnen og korreksjonsfaktor for gruppe og temp.

Ib= Arm.tot/U= (7*300W)/230V=2100W/230V= 9,13A

Velger jordfeilautomat: PKPM-2p/10A/C-kar/30mA Ikmax=10kA Ikmin=3kA I₂=1,39*In

Velger Iz ut i fra referanseinstallasjonsmetode-C i NEK 400  Tabell 52B  1

Særnorske kravene krever vern på max 13A på annen forlegningsmåte enn A1 og A2 iht NEK 400 § 533.2

 

Bruker 2*1,5mm2 PR for armaturene.

Iz=19,5A

Finner ny Iz for å ta hensyn til gruppereduksjon og omgivelsestemperatur iht NEK 400 Tabell 52B-15 og tabell 52B-17

Iz= Iz*Kg*Kt=19,5A*0,79*1=15,4A

Kontrollere om koordineringen tilfredsstiller kravene iht NEK 400 § 433.1

  Krav 1: Ib In Iz= 9,13A 10A ≤ 15,4A   Ok!

 Krav2: I₂≤Iz=(1,39*10A)≤Iz= 13,9A ≤ 15,4A   Ok!

 

Dokumentere Vernets bryteevne og at kabelen er beskyttet

Ik2pmin= 0,95*Un/2*1,2*(Zytre+(rfase*l))= 0,95*230V/ 2*1,2*(18+(4,61*36))= 0,495kA

Utføre sluttkontroll iht Nek 400 § 61

495A/16A=30 Dette viser at vernet garantert bryter spenningen ved Ik2pmin da Jordfeilautomaten har C-kar og garantere utkobling allerede ved 160A da C-kar bryter spenningen ved 10 ganger merkestrømmen.

Krav til utkoblingstid er t= K²*S²/I²=115²*4²/115²=0,86 s

Vernet bryter innen utkoblingstid= 0,01 s som vist i montørhåndboken s. 131 krav til

NEK 400 § 434 Krav til beskyttelse mot kortslutning

Ikmaks ≤ Ic =10kA ≤ 10kA  OK!

Da det er målt Ik2pmax på 5kA og vernet bryteevne er =10kA er kravet til beskyttelse til Ik2pmax ivaretatt.

Kontrollere at vernet bryter innen kabelen tar skade ved Ik2pmax iht. NEK 400 § 434.5.2

T=K²*S²/I²=115²*1,5²/5000²=0,0012 s NEK 400 ? 434.5.2 sier at ved utløsekrav raskere enn 0,1 s skal det kontrolleres at vernets gjennomsluppet energi ikke overstiger det kabelen tåler

. Vernets gjennomsluppet energi må iht. montørhåndboka s. 132 leses av i tabeller.

i²*t ≤ k²*S²=15000 A²s ≤ 115²*4²= 15000 A²s ≤ 211600 Kabelen tåler vernets gjennomsluppet energi

 

Kontrollere at det er under Max spenningsfall iht. NEK 400 § 525

∆U= I*0, 0175*L*2*cosφ*1, 2/A= 9,13A*0,0175*36*1*1,2/1,5mm²= 9,2V

U% = (9,2/230V)*100%= 4%

 

 

Svar til montøren.

Det vil påvirke de to andre kablene, ikke så mye med tanke på temperatur økning, men grupperedaksjonsfaktoren øker fra 2 kabler til 3 kabler,
det blir da fra faktor 0.85 til 0.79 det er en reduksjon på 7.1%

De to andre kablene burde blitt kontrollert får å verifisere at de er beskyttet mot for høy temperatur og at de tåler en Korrigert strømføringsevne. Eventuelt foreta beregninger og evt bytte tverrsnitt.

 

Fordeling av elektrisk kraft til bygg

Fordeling av elektrisk kraft til bygg

 

Det skal bygges en ny loftsleilighet i en gammel 3 etg. bygård med tørkeloft. Leiligheten er ferdig prosjektert og kurser er fordelt, se kursfortegnelse vedlegg 1.

Det skal benyttes en 17m lang PFXP som skal ligge alene, delvis på vegg og delvis i rør i vegg. Forventet maksimaltemperatur er satt til 30°C. Kortslutningsverdiene i hovedfordelingen oppgis til å være Ik2pmin = 1kA og Ik3pmaks = 10kA

Dimensjonere tilførselen til fordelingen i den nye leiligheten:

 • Ta ut et trefaset OV (overbelastningsvern) som skal plasseres i underfordelingen.
 • Kontroller selektivitet mellom OV og kurssikringer.
 • Ta ut kabeltverrsnitt på hovedkursen (tilførselskabelen).
  • NEK 400 – 4 – 433
 • Beregn kortslutningsverdiene i fordelingen på loftet.
 • Ta ut KV (kortslutningsvern) for å sikre selektivitet mellom OV og KV. Dette skal plasseres i hovedtavlen i kjelleren.
 • Kontroller vernenes bryteevne
  • NEK 400 – 4 – 434

  //

  Tette gjennomføring iht FEL § 35 og NEK 400 §527

  For å få få minst mulig hull for gjennomføringen bruker jeg 18mm borr.

  Etter å ha trekt kabelen igjennom bruker jeg  Intu-Plus A akryl tettningsmiddel som er godkjent for å hindre brannspredning produsert av Thermax. Bruker ?sprøyte? for akrylpatroner og fører tettningsmiddelet inn fra begge sider av hullet. Iht NEK 400 §527.1.1 og §527.2.1

            Montasjevisning hentet fra produktblad til Intu-Plus A akryl produsert av Thermax

  • Rengjør flaten sånn at den er fritt for fukt, skitt, støv og fett
  • Dytt fugen med ønsket dybde, for type dybde og bakdytt se tabell instrukser skrevet av Thermax.
  • Påfør godt med fugemasse for å unngå luftbobler. Bruk fuktig fugeskje eller pensel for å jevn ut fugemassen
  • Fjern evt maskeringstape mens fugemassen ennå er tørr
  • Anbfelat min dybde og bakdytt til denne oppgaven= 8mm Akryl på 20mm stålull

  Varmekonduktiviteten i Intu-Plus A er testet etter EN 12667
  til 0,845 W/mK (+/- 3%) ved tykkelse på 20mm.

  Ved evt utsettelse av å bruke riktig tettningsmiddel som kvaliserer til lik mekanisk beskyttelse  som boligkonstruksjonen hadde skal man tette hulle midlertidig.

 • Dokumenter kortslutningsbeskyttelse av hovedkursen (tilførselskabelen).

For å komme frem med kabelen må du gå igjennom to brannskiller i 150mm murvegg. Brannmotstanden er bestemt til EI60. Se NEK 400 ? 5 ? 527.2.1

Forklar hvordan du vil utføre branntettingen av disse gjennomføringene. 

 • Bestem diameter på gjennomføringen.
 • Velg type produkt.
 • Beskriv utførelse.

Koordinering mellom ledere og OV iht NEK 400-4-433.1

Utfør vurdering om nødvendig mekanisk beskyttelse iht NEK 400 §705.522.10.01

Beregner Ib: Ib= ( 4*2p.16A)+(2*10A)+20A=104A

Tar hensyn for utvidelsekapasitet på 10%. Ib%=104A*1.10=114,4A

Korrigere Ib med samtidsfaktor for 7 kurser. S=0,6. Ibs=114,4A*0,6=68,64A

Da det er 3fase dividerer jeg med kvadratroten av 3 for å finne Ib=Ib/3=68,64A/3=39,63A

Velger OV PLSM-3*40A

iht Moeller store grønne. Side 50 er Ics=10KA

Valg av kabel iht NEK 400 tabell 52A. Velger strengeste Iz (A1) da forlegningsmåten for stigeledningen er A1 og delvis C.

 Velger: CU-PFXP 10mm2=42A

Iz skal korrigeres etter NEK 400.tabell 52A med tanke på temp og nærføring av flere ledere

Kg*Kt*IZ=1*1*42A=42A

Krav1: Ib<In<Iz=39,63A≤40A≤42A=OK!

Krav2: I2<1,45*Iz=1,45*40A1,45*42A=OK!

Utap%=Utap/U*100= 0,29V/230*100=0,12%= ok!

Kontrollere selektiviteten mellom kurssikringene og OV

Ved hjelp av selektivtabell fra moeller strore grønne ser jeg at att selektiviteten i mellom kursikringene og OV er opp til 1.5KA Kursikringene er (tom20A)

Valg av kortsluttningsvern ved bruk av moeller store grønne selektivtabell.

KV=M1gl-125A. Er selektiv inntill 7,1KA for ett OV på 40A

 

Skjekk at det er under 4% spenningsfall iht NEK 400 §525 i inntakskabel. Utap=(I**1,2*L*3*cosph/A)= (39,63A*0,0175*1,2*17m*√3*1/10mm2)=0,29V

Dokumentere kortslutningverdier.

Ik3pmax=1,05*Un/√3*(Zytre+(Rfase*L))= 1,05*230/sqrt(3*(87+(1,83*17)))=12,83KA

Ik2pmin= 0,95*Un/2*(Zytre+(Rfase*L))= 0,95*230/(2*(87+(7,41*12))=621A

Finner I5 i Moeller store grønne. Side 49

I5 for 10A-B-Kar=4,8*In=4,8*10A=48A

I5 for 16A-B-Kar=4,8*In=4,8*16A=77A

I5 for 16A-C-Kar=9,5*In=9,5*16A=152A

I5 for 20A-B-Kar=4,8*In=4,8*20A=96A

 

Skjekke at spenningsfall i hele anlegget er under 4% iht NEK 400 tabell.52F

U%=Utap+UtapOv=6,52+0,29=6,81V

U%=(Utaptot/U)*100=(6,52V/230V)*100=2,96%  OK!

 

 

Tette gjennomføring iht FEL § 35 og NEK 400 §527

For å få få minst mulig hull for gjennomføringen bruker jeg 18mm borr.

Etter å ha trekt kabelen igjennom bruker jeg  Intu-Plus A akryl tettningsmiddel som er godkjent for å hindre brannspredning produsert av Thermax. Bruker ?sprøyte? for akrylpatroner og fører tettningsmiddelet inn fra begge sider av hullet. Iht NEK 400 §527.1.1 og §527.2.1

          Montasjevisning hentet fra produktblad til Intu-Plus A akryl produsert av Thermax

 • Rengjør flaten sånn at den er fritt for fukt, skitt, støv og fett
 • Dytt fugen med ønsket dybde, for type dybde og bakdytt se tabell instrukser skrevet av Thermax.
 • Påfør godt med fugemasse for å unngå luftbobler. Bruk fuktig fugeskje eller pensel for å jevn ut fugemassen
 • Fjern evt maskeringstape mens fugemassen ennå er tørr
 • Anbfelat min dybde og bakdytt til denne oppgaven= 8mm Akryl på 20mm stålull

Varmekonduktiviteten i Intu-Plus A er testet etter EN 12667
til 0,845 W/mK (+/- 3%) ved tykkelse på 20mm.

Ved evt utsettelse av å bruke riktig tettningsmiddel som kvaliserer til lik mekanisk beskyttelse  som boligkonstruksjonen hadde skal man tette hulle midlertidig.

Løse en oppgave, jordfeilbryter i kjølerom

Etter flere mailer om en oppgave som gjelder jfb i kjølerom har jeg valgt å løse den å så legge den ut som veileding.

Husk at rette lærer vil raskt merke om det kommer mange like svar, derfor bruk bare dette som en veiledning.

 

En matforretning skal installere nytt fast tilkoblet kjøleaggregat i kjølerommet. Det skal derfor installeres en ny kurs til dette aggregatet. Kunden ønsker så høy grad av driftsikkerhet som mulig.
Kabelen er allerede lagt, det som gjenstår er å montere vernet i fordelingen.

Tekniske data:

IT – 230V nett
Trafo. S = 630kVA
Ra = 175Ω
Kurs: 2 fas B25A/6mm2

 

 • Ta ut en jordfeilbryter til kursen.
 • Forklar hvordan du vil utføre jobben.
  • FSE
 • Beskriv hvordan du vil utføre sluttkontroll.
 • Skriv en forklaring til kunden om det du mener han bør vite om anlegget.

Vurder driftsikkerheten ved bruk av jordfeilbryter på slike anlegg.

 • Kom med forslag til annen løsning for å øke driftsikkerheten ytterligere.

 

 

Valg av jordfeilbryter

Beregning av Jordfeilbryter.

Montørhåndboka s.84 viser at 2mA*trafoytelse=Jordfeilstrøm.

·         Ij=2mA * 630KvA = 1260mA
For å sikre at JFB kobler ut ved 1. jordfeil bruker vi ¼ av jordfeilstrømmen for å dimensjoner Jordfeilbryter.

·         Ijfb=Ij¼*Trafoytelse=0,5mA*630kVA=315mA

·         Velger JFB=I∆n=100mA iht NEK 400 § 531.2.5.2

Grunnen til at jeg ikke velger Jfb på 300mA er at forventet berøringspenning er over 50V som er max av forventet berøringspenning i ett anlegg som skal beskytte mennesker. Ib=I∆n*Ra=300mA*175mohm=52,5V  er ikke iht forskriften og vi må velge en Jfb med mindre merkestrøm!

NEK 400 §411 krever at berøringspenning for mennesker er under 50V AC Ub =Ra*I∆n ≤ 50V

·         Velger Jfb på 100mA

·         Ub=Ra*I∆n=175ohm*0,1A= 17,5V  Ok

·         Velger en 2*25A-B kar med Jfb/100mA. Største prøvestrøm=10kA

 

FSE. ?Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske arbeid?

§ 10. Planlegging av arbeid

       Før et arbeid igangsettes skal det innhentes nødvendige opplysninger om anlegget og på bakgrunn av disse gjennomføres en risikovurdering for det aktuelle arbeidet. På bakgrunn av risikovurderingen skal minst følgende gjennomføres:

valg av arbeidsmetode,

 

forsikring om at nødvendig utstyr er tilgjengelig,

 

vurdering av i hvilket omfang verneutstyr skal benyttes, og

 

valg, vurdering og instruksjon av personell

 

§ 11. Kobling av elektriske anlegg

       Kobling av elektriske anlegg skal utføres på en slik måte at dette ikke medfører fare for skade på liv, helse og materielle verdier.

§ 14. Arbeid på frakoblet anlegg ? etablering av sikkerhetstiltak

       Ved arbeid på frakoblet anlegg skal følgende sikkerhetstiltak gjennomføres:

a)

frakobling,

 

b)

sikring mot innkobling,

 

c)

kontroll av at anlegget er spenningsløst,

 

d)

på bakgrunn av en risikovurdering vurdere behov for og eventuelt etablere nødvendig jord- og kortslutning, og

 

e)

eventuelt beskyttelse mot andre spenningssatte deler nær ved arbeidsstedet (jf. § 17).

§ 15. Arbeid på frakoblet anlegg ? avvikling av sikkerhetstiltak

       Før etablerte sikkerhetstiltak fjernes skal alle som har vært involvert i arbeidet og andre som kan bli berørt, gis underretning om at sikkerhetstiltakene vil opphøre og at anlegget er å betrakte som spenningssatt.

       Før anlegget meldes klart for innkobling skal alle etablerte sikkerhetstiltak avvikles og alle som har vært involvert i arbeidet, skal ha fjernet seg fra anlegget slik at innkobling kan skje uten fare.

§ 20. Betjening av sikringer

       For å sikre personell mot skade skal betjening av sikringer utføres på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte ved bruk av tekniske sikkerhetstiltak eller ved bruk av egnet isolerende redskap.

?Utførelse av sluttkontroll iht NEK 400 § 61

Foreta en visuell kontroll. Anlegge skal være spenningsløst

Måle Ik2pmin og Ik3pmax

Måle isolasjonsresistansen i mellom faser og jord.

Måle kontinuiteten for Beskyttelseleder og utjevningsfornindelser og at behovet for utjevning er tilfredsstilt iht NEK 400 § 542  og § 411.3.1.2

 Sjekke at det er Automatisk utkobling av strømforsyningen

Kontrollere at det er under 4 % spenningsfall iht NEK 400 tabell 52F – 1

Funksjonstest anlegget

Test om jordfeilbryter løser ut innen fastsatt tid og under In ved bruk av Eurotester iht NEK 400 tabell 41A

Test Jfb igjennom testknapp

Kontrollere selektiviteten i mellom vernene iht NEK 400 ? 536.3

Sette opp bruksanvisning for bruk og test av Jfb i sikringsskap iht NEK 400 ? 531.2.9

Kontrollere/merke at Beskyttelseleder er merket hvilken kurs de tilhører og kontrollere at utstyr har tilfredsstillende IP ? grad iht NEK 400 § 210

Tette kabelinnføringer

Utstede samsvarserklæring.

Skrive ny kursfortegnelse.

Utstede rapport fra sluttkontroll

Ta vare på en kopi av samsvarserklæring inntil 5 år

?Informere kunden om anlegget

dette er et to-fase 230v anlegg med en automat sikring på 25A og en jordfeilbryter på 100mA med testknapp som kunden bør teste 1 gang i måneden iht NEK 400 ? 531.2.9
Anlegget er beskyttet mot maks berøringspenning som er 50V

ved vedlikehold på anlegget skal fagperson kontaktes.

Anlegget er prosjektert iht NEK 400 for å tilfredsstille sikkerhetskravene i forskriftene.

Vil gi kunde EL-permen for lettere å kunne ha en personlig oversikt over anlegget, bruksanvisninger og kontakt.

?Forslag til annen løsning for økt driftssikkerhet
Montere jordfeilbryter på 100mA i stede for Jordfeilautomat. Jeg vil også Bruke ett vern med C ? karakteristikk for å unngå utkobling pga høye startstrømmer.
På innsiden av kjølerommet kunne det vært montert en sikkerhetsbryter for økt sikkerhet ved jobbing på eller nært anlegget, iht NEK 400 § 537

Jeg vil også anbefale kunden å ha en periodisk kontroll på ett intervall på ca 3 år. Iht NEK 400 ? 62.1.2 t.o.m 62.1.6

Montere lydgiver ved evt jordfeil iht NEK 400 § 538

Vurdere om det lar seg gjøre å ha automatisk innkobling etter en evt jordfeil.

Ha ett varslingssystem som gir beskjed ved strømbrudd.

alt skal ha 2 polt bryting inne i kjølerommet.

Vil anbefale overspenningsvern iht NEK 400 ? 534.2.1

Beregne jordfeilbryter for motor

 

Har tidligere løst en oppgave og legger bare ut svaret

Valg av Beskyttelseleder for motor. Iht. NEK 400 – §543 ? tabell 54B

·         Beskyttelseleder skal være lik faseleder når tverrsnittet er lik eller mindre enn 16mm²

·          Tverrsnittet for Beskyttelseleder for motorkursen= Spe= Sfase ≤ Spe = 4mm² ≤ 4mm²=4mm²

 

Beregning av Jordfeilbryter.

Montørhåndboka s.84 viser at 2mA*trafoytelse=Jordfeilstrøm.

·         Ij=2mA * 200KvA = 400mA
For å sikre at JFB kobler ut ved 1. jordfeil bruker vi ¼ av jordfeilstrømmen for å dimensjoner Jordfeilbryter.

·         Ijfb=Ij¼*Trafoytelse=0,5mA*200kVA=100mA

·         Velger JFB=I∆n=100mA

NEK 400 §411 krever at berøringspenning for mennesker er under 50V AC Ub         =Ra*I∆n ≤ 50V

·         Ub=Ra*I∆n=30ohm*100mA= 3V

Det skal utføres en Verifikasjon iht NEK 400 § 61

Måle kontinuitet for Beskyttelseleder og utjevningsforbindelse.Forventet måleresultat skal være iht NEK 400 §61.3.2 i samsvar med              ledertverrsnitt og lederlengde. Rk= (φ*L)/A

6mm²= (φ*L)/A= (0,0175*1)/6mm²=2,91mohm

4mm²= (φ*L)/A = (0,0175*1)/4mm²=4,38mohm

Man skal benytte måleinstrument som kan avgi en målestrøm på 200mA.

Måle isolasjonsresistansen i mellom faser og jord.


 

Beregne varmekabel 6m2 bad

 

Husker ikke hvorfor jeg valgte 1.5m2 men man løser oppgaven på lik måte                           samme hvor stort tverrsnittet er. 2.5m2 er det mest naturlige valget!                                         

 

Valg av varmekabel til bad

 

1-leder Metervare Varmekabel

Bestemmer at det skal være ca 130W pr.m²

Vktot= 6m²*130W pr.m² = 780W

Velger 2* 1.leder Vk= 780W/2= 2*390watt

Watt pr.m= 10W

Beregner lengde for Vk = Vk/ w pr. m = 2*390W/ 10W= 2*39meter

Beregner Ohm for pr Vk= U²/ W= 230V²/390W = 135,64 Ohm

Beregner Ohm pr.m for Vk= Ohm / L= 230V²/390W = 135,64 Ohm/ 39m = 3,48Ohm

c-c= A²/(2* Vk-l)*100 = 6m²/ (2*39)*100=7,7cm

Velger 2*1-leder 390watt / 3,48Ohm pr.m / c-c7,7cm

 

2 leder varmekabel.

Ved anbefaling av elko sin håndbok beregner jeg 120W pr.m²

Badet er på 6m²

·         Beregner total effektbehov på badet. Wtot=Bad*W pr.m²=6m²*120W= 720W

·         Finner riktig Vk i produktblad for varmekabel. VK= 1 leder DSIG-17/m 750W 44ohm 71m

·         Wvk=750w

·         Ὠvk=44Ohm

·         Lvk=71m

·         Beregner senteravstand. C-C= (A/Vk.l)*100 =( 6m²/71m)*100 = 8,45cm9cm

·         W pr.m= Wvk/ VKl = 750W / 71m = 10,56W pr.m

·         W pr. m² = Wvk / A² = 750W / 6m² = 125W pr. m²

 

Ville vise beregninger jeg ville ha gjort for Vk 1-leder metervare og for en 2 leder Vk.

Jeg vil også si at jeg vil ved bad velge 2 leder da jeg synes den er lettere å legge                                      da man kan korrigere litt når den er ferdiglagd. 1-nledere er vanskeligere da begge                          endene skal opp i boksen. Ville uansett gjøre begge stykkene.                                                             Jeg ville ha valgt 1-leder ved eks trapp for snøsmelting for å få tettere c-c avstand                                  og bedre varmefordeling.

NEK 400 ? 753.411 krever at det benyttes ett strømstyrt jordfeilvern som ikke                              overstiger 30mA. Iht normen skifter jeg sikring til en Jordfeilautomat med 30mA                                max jordfeilstrøm.

 

Koordinere Jordfeilautomat for VK iht NEK 400 ? 433.1

·        Ib = Pvk / U = 750W / 230V = 3,26A

·        Velger Jfb på 10A B-kar 30mA

·        Iht NEK 400 ? 533.2.1 må jeg ha ett minste tverrsnitt på                                             1,5mm² tilførselen til VK.    Velger å bruke PN 2*1,5mm²

·        Iz= 14,5A

·        Kontrollere om koordineringen tilfredsstille krav 1 og krav 2 i                                           NEK §433.1

·        Krav 1 = Ib ≤ In ≤ Iz = 3,26A ≤ 10A ≤ 14,5A    OK!

·        Krav 2 = I≤ Iz = (1,45*10) ≤ 14,5A = 14,5A ≤ 14,5A   OK!

 

Kontrollere spenningsfall iht. NEK 400 ? 57F

·        ∆u= P*ῤ*l*2/U*A = 750W*0,018*2/230*1,5mm² = 0,078V

·        U % = 0,078V/230V*100 % = 0,034 %

 

Beskrivelse av jobben.

Vil planlegge jobben sammen med kunden for å vite framtidig bruk for så å                    kunne planlegge hvordan kabelen skal legges.

Planlegge med andre yrkesgrupper for koordinering av jobbene.

Ordne med føringsveier for tilførselen til VK ved å bruke ferdigtrukket rør.

Før jeg legger Vk megger jeg den for å teste at den er hel og måler resistansen.                  fører verdiene inn i samsvarserklæring som medfølger Vk.

Måler ut c-c avstand ved bruk av spray på gulv for å få fine sløyfer.

Legger utjevningsforbindelse til sluk.

Limer Vk på primet gulv i hele dens lengde.

Megger og måler resistansen før støyping. fører verdiene inn i samsvarserklæring             som medfølger Vk.

Når det er ferdigstøypt megger jeg Vk og måler resistansen i Vk og fører                  verdiene inn i samsvarserklæring som medfølger Vk.

Kobler Vk til termostat sammen med gulvføler og tilførselen.

 

Utføre sluttkontroll

·        Megge varmekabel

·        Måle resistansverdier

·        Megge kursen mellom fase og jord

·        Teste Jfb

·        Måle kontinuitet kontrollere iht formel ohm= p*l/S²

·        Måle spenningen

·        Skrive samsvarserklæring

·        Utføre rapport fra sluttkontroll

·        Forny kursfortegnelse

·        Overlevere bruksanvisning til kunde

 

Feilsøker

Sørge for at spenningen er på.

Måle med ett multimeter, setter den på voltmeter. Måler L og N på trafo for å kontrollere om den får tilførselen. Forventer 230V

Setter trafo på lav verdi sånn at trafo gir Vk tilførsel.                                             Setter måleprobene på Load1 og load 2. Forventet spenning 230V.

Er det spenning på load og Vk ikke varmer utfører jeg en måling                              ved å måle ohm. Forventer U²/Pvk=230v²/780W= 67,82 Ohm

Bruker en megger for å kontrollere isolasjonen og at det er kontinuerlig                   forbindelse til jord 

Eksempel på beregning av strømforbruk i kroner og øre

 

 

Du setter på en panel ovn på 1200W, denne står på 14 timer dagen på vinteren. Det du vil skjekke er hva koster det akkurat i dag å ha den på så lenge?

Første du må gjøre er å finne dagens strømpris og den kan du finne ved å søke “dagens strømpris” eller klikke på linken her : http://www.trondheimkraft.no/Privat/Priskart/ Som du ser så ser du at det er 5 soner i Norge hvor strømprisene er litt forskjellig, billigst i sør og dyrest i Nord.

For mitt eksempel så gjelder strømprisen for midt-norge og den er pr.dags dato 25,94 øre pr.kwh.

Det andre vi må ha klart ved en total utregning for en måneds forbruk er hva nettselskapet tar betalt for å føre strømmen til din bolig. For mitt tilfelle er det ca. 47 kr pr  mnd. Men det blir litt kompliserende og regne med nettleien for en enkelt ting så vi tar ikke med det her. Men skal du regne ut den totale kostanaden for boligen over 1 mnd så er det jo greit å ta med den.

Påslag for elsertifikater (nytt fra januar 2012 ) er 0,75 øre pr.kwh. 

Ok prisen for panelovnen alene er da :kr.kwh

 •    Beregner først kWh for panelovnen =   Wtotalt / 1000 = 1200 / 1000 = 1,2kWh
 •    Beregner hvor mange kWh det brukes pr.dag for paneleovnen = kWh x timer = 1,2kWh x 14 = 16,8 kWh totalt
 •    Det vi må betale for å ha panelen på i 14 timer vil da være : Kr.kWh = 25,94 øre x 16,8kWh = ca. kr 3 og 63 øre
 •    Siden vi skal betale et påslag på 0,75 øre pr.kWh så må vi plusse på det også. ( det kommer som et tillegg av den totale summen og ikke for vært enkelt produkt ) 

Men i dette eksemplet har vi jo bare en panelovn så beløpet for 14 timer blir da : 0,75 øre x 14 timer + 3,63kr = 10,5 øre + 3,63kr = ca 3, 74 kroner

Dette kan du gjøre for alle produktene og så kan du summere det. Om du ha ca forbruk timer på 1 mnd så plusse du jo også på nettleien for å få den totale summen pr mnd.

Det som er litt vanskelig er jo at prisen forandrer seg ofte fra dag til dag.. Men du vil jo kunne få en god pekepind på hva det vil koste. Værtfall så er det greit å se hva hver enkelt ting koster i x antall timer.

Er du jo ekstremt nysgjerrig så kan du jo lage deg et oppsett der hvor du fyller inn de ulike prisene som kommer hver dag klokken 14.00. Dette gjør du i exel og siden du har ordnet et ferdig regnestykke så er det jo bare å sette inn prisen pr dag så regner exel ut resten:) ( Si i fra om du vil jeg skal lage eksempel på det )

 

HVA ER VANNKRAFT?

 I Norge snakker vi mye om vannkraft, og om hvor avhengige vi er av den. Det kommer av at over 99 prosent av all elektrisitet i Norge kommer fra vannkraftverk. Ordet vannkraft forteller oss at vannet har kraft i seg. Denne kraften utnytter vi mennesker til strømproduksjon, i Norge spesielt ved hjelp av vannkraftverk. Ved hver kraftstasjon blir det bygget et damanlegg som samler opp titusentallsmillioner liter vann fra elven. Vannet blir dagjerne kalt et magasin eller et reservoar.Blir et slikt vannmagasin fullt, kan detreguleres ved hjelp av sluser så det ikke renner overNår kraften fra dette vannet skal hentes ut, slippes vannet gjennom rør i bunnen av dammen, fordi det er størst trykk nederst. Her benyttes det rennende vannet til å drive ulike typer turbiner som drives rundt. Som historien forteller, er vannhjulet forløperen til disse turbinene. De fleste benyttet tidligere det rennende vannet direkte på turbinen med det samme prinsippet som et vannhjul, mens det nå er flere anlegg som benytter damp for å drive denne rundt. Vannet blir da varmet opp til damp, som igjen presses opp i en turbin. Akslingen i en slik turbin roterer ca. 50 ganger i sekundet.

 

Ved noen kraftanlegg har de egne pumper som fører vannet opp igjen til magasinet etter at det er brukt første gangen. Dette kalles et pumpekraftverk, og her har man i tillegg ett magasin som ligger lavere i terrenget enn det første. Grunnen til at man gjør dette, er at behovet man har for strøm varierer på ulike tidspunkt av døgnet. Så om natten, når behovet for elektrisitet er lite, benyttes overskuddselektrisitet til å pumpe vannet tilbake til magasinet.