Beregning av maksimalt tillatt spenningsfall i en kabel

En kobberkabel er 30 m lang, og den er en toleder, slik som vist på figuren. 2*1,5mm2
Følgende data er målt/oppgitt:
 
Spenningen U1 fra sikringsskapet og inn på kabelen er på 230 V. Vi måler også at
strømmen I i kretsen er 10 A. Belastningen R er av en rent resistiv type og vi kan tenke
oss at dette er en varmeovn, glødepære eller liknende.
 
Vi skal regne ut resistansen i kabelen, spenningsfallet i kabelen, og spenningen ute ved
belastningen. Videre så skal vi regne ut hvor mye effekt som går tapt i selve kabelen og
hvor mye nytteeffekt som blir omsatt ute i belastningen. Vi skal også regne ut om
spenningsfallet er innenfor en tillatt grense på  3-4%                             .
Steg 1 – Vi beregner resistansen i kabelen:
Steg 2 – Så kan vi beregne spenningsfallet i kabelen:
Steg 3 – Nå kan vi beregne spenningen ute ved belastningen:
Steg 4 – Beregning av effekt som går tapt i kabelen:
Steg 5 – Nytteeffekt omsatt ute ved belastningen:

Steg 6 – Kontroll av om spenningsfallet er innenfor tillatt grense på 4 %:

I steg 2 så regnet vi ut at spenningsfallet i kabelen ble 7 V.
Så regner vi ut hvor mye et spenningsfall på 4 % av 230 V utgjør:

Av dette kan vi slutte at belastningen på 10 ampere gir et spenningsfall som er innenfor
akseptabel grense på 4 %
Noter: 
Her er det tillatt med en kabel på 1.5mm2 siden sikringen kan være på 10A, så lenge andre forhold ligger til rette for det. Uansett om man velger en sikring på 10A så er det eneste naturlige valget å ha en kabel på minst 2,5mm2.
Så lenge en kabel er under 40 meter og det ikke er så mange kabler som ligger i nærheten og det er helt normale innetemperaturer, så er det ikke nødvendig og beregne spenningsfall.
Det er ved industri, skoler og lignende at spenningsfall er viktig og kontrollere siden lengden på kablene ofte er større der. Men er det et rekkehus å flere underfordelinger, så kan det være nødvendig å kontrollere spenningsfall i stikk-kabelen.

To hovedprinsipper for lokale distribusjonsnett – IT og TN anlegg.

To hovedprinsipper for lokale distribusjonsnett – IT og TN anlegg. 


Det finnes som hovedprinsipp to typer lokale distribusjonsnett ut til den lokale bruker. Dette er IT og TN 
systemet. IT står for noe slikt som “insulated terra”, altså “isolert jord” og TN står for noe slikt som “jord
nøytral”. Et viktig skille ved inndelingen i systemer går med andre ord på hvordan jordingen i systemet er
lagt opp.


IT nettet.

IT nettet er et trefase AC fordelingsnett med 240 volt mellom fasene og jordleder isolert i forhold til jord.

Figuren under så viser hvordan vi kan måle spenningen mellom fasene i en avkappet trefase kabel i
et IT fordelingssystem.


         

Figur 1 – Spenningene i et IT anlegg.Figuren under viserhovedprinsippet for fordeling av elektrisk energi i IT nett, fra spenningstransformator hos
strømleverandør og fram til belastning hos forbruker.
Figur 2 – Hovedprinsippet for IT fordelingnettet.
TN – Nettet.

Det finnes ikke bare en type TN nett, men flere forskjellige undergrupper. Vi tar her bare sikte på å beskrive
hovedprinsippene. 

TN nettet er et 400 volt AC fordelingsnett. Det er 400 volt mellom fasene. Det finnes også en nøytralleder som

er koplet til jord. Man kan hente ut 240 volt fra en TN anlegg ved å kople til mellom nøytralleder og en av 
faselederne.

Figuren under viser hvordan vi lan måle spenningene mellom faselederne, og mellom faseleder og nøytralleder,
i en avkappet kabel, i et TN fordelingssystem.


         
Figur 2 – Spenningene i et TN-S eller et TN-CS anlegg.


Det som er litt spesielt med TN systemet det er at det godt kan gå en del strøm i nøytrallederen, uten
at det er feil i anlegget og når anlegget belastes på en ordinær måte. For et IT anlegg så vil det ikke gå
strøm i jordlederen, uten om ved feil i anlegget og ved overslag til jord. 


Figuren under viserhovedprinsippet for fordeling av elektrisk energi i TN nett, fra spenningstransformator hos
strømleverandør og fram til belastning hos forbruker.Figur 3 – TN-CS System.Det finnes beskrivelser av TN og IT systemene, med alle undergruppene av TN systemet
i NEK 400 312.2 (Side 23 til 32)

Hvis man kommer inn i en bedrift som er koplet opp mot IT fordelingssystem så ser man ofte at 
3 fase kontaktene har blå farge. Hvis man tilsvarende kommer inn i en bedrift som har TN system,
så er ofte 3 fase kontaktene farget røde.