To hovedprinsipper for lokale distribusjonsnett – IT og TN anlegg.

To hovedprinsipper for lokale distribusjonsnett – IT og TN anlegg. 


Det finnes som hovedprinsipp to typer lokale distribusjonsnett ut til den lokale bruker. Dette er IT og TN 
systemet. IT står for noe slikt som “insulated terra”, altså “isolert jord” og TN står for noe slikt som “jord
nøytral”. Et viktig skille ved inndelingen i systemer går med andre ord på hvordan jordingen i systemet er
lagt opp.


IT nettet.

IT nettet er et trefase AC fordelingsnett med 240 volt mellom fasene og jordleder isolert i forhold til jord.

Figuren under så viser hvordan vi kan måle spenningen mellom fasene i en avkappet trefase kabel i
et IT fordelingssystem.


         

Figur 1 – Spenningene i et IT anlegg.Figuren under viserhovedprinsippet for fordeling av elektrisk energi i IT nett, fra spenningstransformator hos
strømleverandør og fram til belastning hos forbruker.
Figur 2 – Hovedprinsippet for IT fordelingnettet.
TN – Nettet.

Det finnes ikke bare en type TN nett, men flere forskjellige undergrupper. Vi tar her bare sikte på å beskrive
hovedprinsippene. 

TN nettet er et 400 volt AC fordelingsnett. Det er 400 volt mellom fasene. Det finnes også en nøytralleder som

er koplet til jord. Man kan hente ut 240 volt fra en TN anlegg ved å kople til mellom nøytralleder og en av 
faselederne.

Figuren under viser hvordan vi lan måle spenningene mellom faselederne, og mellom faseleder og nøytralleder,
i en avkappet kabel, i et TN fordelingssystem.


         
Figur 2 – Spenningene i et TN-S eller et TN-CS anlegg.


Det som er litt spesielt med TN systemet det er at det godt kan gå en del strøm i nøytrallederen, uten
at det er feil i anlegget og når anlegget belastes på en ordinær måte. For et IT anlegg så vil det ikke gå
strøm i jordlederen, uten om ved feil i anlegget og ved overslag til jord. 


Figuren under viserhovedprinsippet for fordeling av elektrisk energi i TN nett, fra spenningstransformator hos
strømleverandør og fram til belastning hos forbruker.Figur 3 – TN-CS System.Det finnes beskrivelser av TN og IT systemene, med alle undergruppene av TN systemet
i NEK 400 312.2 (Side 23 til 32)

Hvis man kommer inn i en bedrift som er koplet opp mot IT fordelingssystem så ser man ofte at 
3 fase kontaktene har blå farge. Hvis man tilsvarende kommer inn i en bedrift som har TN system,
så er ofte 3 fase kontaktene farget røde. 


Litt om TN-system

 

TN-system (Terra Neutral) er en type kraftdistribusjonsnett der nullpunktet på transformatoren er jordet og følger faselederne ut i hele nettet (der det er behov for enfaset tilførsel). Størsteparten av det lavspente distribusjonsnettet i Norge er IT-nett (Isolated Terra ? nullpunktet er isolert). Her er spenningen linjespenningen 230V og det fremføres ingen null-leder. I Europa ellers er TN-system på 400V så godt som enerådende. TN-system benyttes nå også i Norge i nær alle utbygginger i nye områder.

I et TN-system er spenningen linjespenningen 400V. Utstyr som er laget for dette nettet har toleranse for spenningsavvik 380V – 420V. Fasespenningen, spenningen mellom en av faselederne og null-leder er 230V. I boligfordeling med kun vanlig tofase 230V-utstyr, kan en velge å fremføre kun én faseleder, null-leder (N-leder) og sikkerhetsjord (PE-leder). I nyere tid er det vanligere å fremføre alle tre faser uansett. Alle stikkontakter tilkoblet en TN-fordeling er i dag jordet. Uten 3-faselaster i huset vil en forbruker ikke ha noe forhold til om strømmen leveres over et IT- eller TN-system.

Annerledes blir det med 3-faseutstyr: motorer, byggtørker, varmekjeler osv. Her er linjespenningen 400V. Det aktuelle utstyr må derfor være koblet for 400V (eller 380V som er den gamle merkespenningen). Visse typer 3-faseutstyr kan kobles om fra 230 til 400V 3-fase. Imidlertid må hjelpeutstyr som motorvernbryter skiftes ut eller nedjusteres på grunn av at motoren trekker mindre strøm ved 400V. For annet utstyr som ikke kan kobles om må det nedtransformeres lokalt ved hjelp av en egnet transformator. Videre må støpselet skiftes fra blå (230V) til rød (400V) for å forhindre utilsiktet tilkobling til feil nettspenning.

TN-nett

 

Fordeler med TN-system 

  • Med en høyere systemspenning blir strømmene lavere og dermed tapene i overføringsnettet mindre. Forsyningsnettet kan utføres med mindre ledertverrsnitt og blir dermed rimeligere å bygge ut.
  • Både 230V og 400V er tilgjengelig hos forbruker. Tidligere måtte en legge separat 380V-tilførsel (eventuelt installere transformator) til f.eks. bedrifter med større 3-fasemaskiner etc.
  • Et mer brannsikkert nett. En eventuell jordfeil som overskrider sikringsstørrelsen vil umiddelbart føre til utkobling av den defekte kursen. Jordfeilbryter for å sikre personer er fortsatt nødvendig. Dette fordi mennesket bare tåler 15 til 30mA, langt under kursens merkestrøm. Jordfeilbryteren trengs også der det kan være jordfeil med høy nok motstand til at sikringen ikke løser ut, men at varmgangen fortsatt kan være brannfarlig.

Ulemper med TN-system 

  • Høye berøringsspenninger.
  • Bedre isolering kan være nødvendig.
  • Anlegget kobles ut automatisk ved første jordfeil uavhengig av jordfeilsvern. Lite egnet på for eksempel sykehus der medisinsk utstyr vil få strømstans. Dette vil for eksempel medføre akutt livsfare for personer som ligger i respirator. Derfor er TN-system forbudt å bruke til å drive medisinsk utstyr. Denne automatiske utkoblingen skjer på grunn av at jord er direkte koblet til transformatorens nullpunkt. Dette vil føre til at sikringene eller automatsikringene vil koble ut.
  • Det er en viss fare for feilkobling slik at en får 400V på enfase 230V-utstyr. N-leder skal derfor alltid være blå for enkelt å kunne identifisere denne. Men skal det fremføres tilførsel til utstyr som ikke trenger N-leder og en av faselederne i kabelen er blå, så kan denne lederen benyttes.
  • En fare er der det inntreffer et brudd i N-leder. Dette kan føre til at spenningen over apparater som normalt skal motta 230V kan øke opp mot linjespenningen på 400V.

Ulike TN-varianter 

Det finnes tre hovedtyper av TN-system. Rent elektrisk sett er de like, men strukturen er annerledes.

TN-S

TN-S-nett

I et TN-S-anlegg er PE- og N-leder separert helt fra transformatoren. I et anlegg med jordkabel vil L1, L2, L3 og N-leder fremføres i en 4-leders kabel mens PE ligger som en blanktråd parallelt. PE danner dermed også en sammenhengende jordelektrode.

TN-C 

TN-C-nett

I et TN-C-anlegg fungerer PE-lederen som en kombinert jord- og null-leder. Den betegnes da som en «PEN-leder» (Protective Earth Neutral).

TN-C anlegg er ikke tillatt å bruke i bygninger etter første fordeling i Norge da det ikke er noen form for beskyttelsesledere som skal beskytte mennesker og dyr mot jordfeil. Det som må gjøres for å imøtekomme dette problemet, er å splitte PEN-lederen inn i to deler hvorav den ene delen blir til N-leder og den andre PE-leder. Vi har da en naturlig overgang til TN-CS-anlegg. Denne splittelsen finner sted i første fordeling i bygningen. For eksempel i første sikringsskapet på E-verkets tilførselsstrekk.

 

TN-C-S

TN-CS-nett

TN-C-S-anlegg er nesten identisk oppbygd som TN-C, bare at i TN-CS så splittes PEN-lederen i to hvor den ene delen blir PE-leder og den andre N-leder. Denne splittelsen finner sted i inntaket til bygget.

Spenninger 

Null-lederen har nominelt samme potensial som jord. I praksis kan det bli litt avvik på noen volt avhengig av eventuell skjevlast hos abonnenten og forskjellig lederimpedans. Spenning mellom N-leder og hver av faselederne er 230V, mellom faselederne 400V

 

Null-lederen (Nøytral) 

Alle viklingene i transformatoren er koblet sammen på baksiden. Dette kalles transformatorens nullpunkt. Nullpunktet er jordet på transformatorstasjonen og har derfor samme spenning som jord. Man kobler en leder på dette nullpunktet som da blir PEN-leder, som så splittes opp i Null-leder og PE-leder henholdsvis. Om man kobler et apparat mellom null-lederen og en av fasene så er det kun én vikling man henter spenning fra. Siden hver vikling omsetter 230V så vil dette bli spenningen vi får. Kobler man mellom to faser så er det derimot to viklinger, som er koblet i serie med de to andre viklingene, man henter spenning fra. Og dermed får man 400V. Siden vi har tre faseledere som går i “deltaserie” med de to andre fasene med 120° faseforskyvning (230V x √3).

Litt om IT-system

IT-nett er det vanligste nettet i Norge, unntatt på Sørvestlandet hvor TN-nett er vanlig. TN-nett benyttes nå også i Norge i nær alle nye utbygginger i nye områder. En del installasjoner bygges også om til TN-nett. I Europa ellers er TN-nett med en spenning på 400 V enerådende.

Nedenfor ser du hva de forskjellige bokstavene betyr:

Den første bokstaven forteller hvordan fordelingssystemet er koblet til jord.

I = Alle ledere som er spenningsførende er isolert fra jord.

T = Det er direkte forbindelse fra transformatorens nøytralpunkt til jord.

Den andre bokstaven forteller hvordan utsatt ledende del (kapsling, etc.) er koblet til jord.

T = Utsatte deler blir tilknyttet beskyttelsesleder og ført direkte til jord.

N = Utsatte deler blir tilknyttet beskyttelsesjord via N-punktet og gjennom ledningsnettet.

Virkemåte

I et IT-nett er nøytralpuktet og faselederne isolert fra jord med et overspenningsvern. Hvis det oppstår en høy spenning, for eksempel ved et lynnedslag vil overspenningsvernet lukke (kortslutte) og lede til jord.

Fordeler 

-IT-nettet brukes mye i Norge.

-Er ofte brukt på plasser hvor man er virkelig avhengig av strøm, som for eksempel ved sykehus, gruver, med mer? Dette fordi at ikke sikringen løser ut ved jordfeil (overledning).

-Feilstrømmen ved jordfeil er mindre enn ved TT-nett.

-Alle stikkontaktene skal være jordet.

Ulemper

-400V ikke tilgjengelig hos forbruker uten installasjon av transformator (trafo)

-Krever større ledningstversnitt i forsyningsnettet enn 400 V TN.

-Kan bli til et TT-nett ved lynnedslag hvis overspenningsvernet kortslutter.