Hva skal med på fagprøve?

Hva du skal huske på i din planleggingsdel og som er viktig og huske på er vel noe de fleste stiller seg når det er tid for fagprøve.

Her skal jeg komme med en del gode tipd og forslag til hva du må huske på i forbindelse med fagprøven. Det er i hovedsak for elektriker lærlinger dette er tiltengt men jeg tror dette også kan være til nytte for andre faggrupper også.

 

Fagprøven består av 3 deler.

 1. Planlegging
 • Her er det viktig og bruke tiden godt slik at du ikke må rette opp eventuelle feilvurderinger på den praktiske delen.Lage framtidsplan
 • Hva får jeg? Iht. læreplan og kunskapsløfte skal du prøves i Date og tele ( det vil si at du får en brannalarm, innbrudsalarm eller en kombialarm) Elinstallasjon.Her skal du koordinere kabel og vern, spikre kabel og trekke rør. En liten men komplett Elinstallasjon kan du si. Så er det Automasjon, her vil du få en motor oppgave og da får du enten Stjerne/trekant styring, frekvensomformer/mykstarter eller en Dreievender. Får du en enkel start og stopp så er du heldig.
 • Alarm: Her må du huske på å vise til FG regelverk og for en innbruddsalarm så huske på å fylle ut bilag 8A eller 1. Vis plassering av utstyret på installasjonstegning og utfør enlinjeskjema. Også lage koblingskjema av sentral, detektor og sirene. Utfør en egen matrialliste med el.nummer for ordens skyld.
 • Elinstallasjonen: Enlnjeskjema av fordelingen, installasjonstegning og plassering av sak m.m. Enlingeskjema og eventuelle beregninger for Vk. Koordinere kabel og vern, husk å henvise til forskreiften og NEK 400. Bestille riktig festematriell og riktig kabel. PFXP på inntak, minst 10mm2 om det er TN. RKK med niter for målesløyfe. Bestille kursfortegnelse mappe og merkeplater som viser systemspenning for fordeling og evt underfordeling. Alt utstyr skal merkes i fordelingen. Ordne med enlinjeskjema av jordingssystem. Kjøp en egen jordingskinne slik at du kan vise tenkte koblinger til ventilasjon, vannrør osv. Ved plassering av koblingsbok, husk å ikke plassere den inne ved et hjørne. Ved føring av kabler husk og ta hensyn til om de er nærme svakstrømsanlegget. Fylle ut risikovurdering for bedrift og rapport som kunde skal ha. Lag deg ei mappe som du har for planleggingen og en mappe for “kunden” slik at fagprøvenemda ser at du har forstått hva kunden skal ha av dokumentasjon osv. Ved føring av rør så husk og utføre forlegningen på en slik måte at det ikke blir noen vannlås. Ved gjennomføring av rør i ett armatur så husk nødvendig fest for røret. Om du går fra en åpen til en skjult installasjon så spikre du en PR kabel på den åpne delen og fører kabelen i rør i den skjulte delen. Huks og ikke blande skjult forlegning og åpen forlegning. Ved bestilling av klammer så bestill gjerne fra LETTI da de veiviser som viser hvilke klammer som skal til hvilken kabel.
 • Motor: Husk rekkeklemmetabell og merk disse med nummer. Bruk endehylser på interne koblinger og bruk krympetang.. Husk kursfortegnelse i fordelingen og merk utsiden på fordelingen med AA eller noe. Merk også kontaktorene og vernene med -F, -K og lignende. Frekvensomformer plasseres inne i skap og husk skjermet flettet kabel. Du må også ha flettet jording når du jorder skapdøren. Bruk sadler for å jorde skjermen til skap eller EMC plate for frekvensomformeren. Vise beregninger for kabel og vern. Lage koblingskjema og lignende.
 • Fordelingen skal merkes med systemspenning. Så for ett TN-C-S system så merkes hovedfordelingen med ett rødt skilt med skriften TN-C-S 400V/230V Ved en underfordeling så vil merkingengen være ett rødt skilt med skriften TN-S 400V/230V eller lignende. For IT så merkes både hoved og underfordeling med et blått skilt med skriften IT-230V.
 • Kontrolere at fordelingen allerede har CE merking og bruksanvisning for bruk av jordfeilbryter. Om du ikke vet å skaffe nødvendige merkingen så er det jo eventuelt en løsning å dra på butikken og kjøpe noe som vist på bildet under. Ved bruk av denne merkemaskinen så vil du kunne få merket det aller meste.
 • Tips til festematriell for Cat5 kabel ( på vegg ) TC festeklips for rund kabel 3-5mm Hvit eller TC festeklips for rund kabel 4-6mm Hvit med stålstift

Jeg har selv denne her og den er enkel å bruke og den er i grunnen perfekt i bruk for merking av kabel og utstyr i fordeling.

 

 

 1. Praktiske del: Vis at du tar hensyn til orden og sikkerhet. Hold det ryddig rundt deg og bruk vernebriller. Prøv og følge framdriftsplanen nøye. Ved eventuelle avik fra planleggingen så skriv dette på ett eget avvikskjema. Utfør eventuelle deler av sluttkontrollen ettervært som du blir ferdig. Ha en svartsekk nær deg og kast avlapp og lignende der ettervært som du går videre med jobben. Ha merking som viser at arbeid på går om det er en sikkerhetsbryter som er låst eller lignende. Ved måling av Isolasjonsresistansen så beskytt deg med 2 barrierer, også når du måler fasefølgen og Ik3pmax. Faserotasjonen må jo måles før du tester motoren. Fyll ut sluttkontroll.
 2. Muntlig del/ egenvurdering: Her vil nemda skjekke dine ferdigheter men det som tilegnes størst vekt er jo det som omhandler HMS. Jording bør du kunne en del om, som eks utgjevningsforbindelser osv, krav til utkobling og max berøringsspenning. Du blir spurt som TN og IT system. Bedriftens internkontroll og hva er meningen med den.
 3. Trolig spørr dem om forskjellig jordsystem, jordfeilstrøm for TN og IT. Jordfeilstrømmer for IT er mellom 2mA og 20A. For TN kan det være flere hundre da en jordfeil i realiteten er en 1polt kortslutning: IKPE1p. Det er krav om jordfeilautomat på alle kurser i en bolig også for TN. Dette er på grunn av at man skal sikre utkobling innen kravet om utkoblingstid iht NEK 400:2010. Viktig og nevne i denne sammenhengen er at når det er nødvendig og forsikre seg om kontinuerlig tilførsel for drift av utstyr på eksempel et sykehus så er ikke et TN system tillatt og der skal man kun bruke IT. Grunnen til dette er at kursen kan levere spenning til nødvendig utstyr lell om det er en jordfeil på den aktuelle kursen ” Jordfeil nr 1″ men det skal være beskrevet i internkontrollen om hvordan en jordfeil detekteres og hvordan dette skal utbedres m.m. En jordfeil NR. 2 er en 2 polt kortslutning via jordlederen og da skal automaten bryte.
 4. For industrianlegg og anlegg som er adskilt fra det almenne nettet ved bruk av en skilletrafo så kan også disse drive utstyr uten krav om utkobling ved første jordfeil. Det skal indikeres ved et hørbart og/eller et synlig signal når jordfeil nr.1 inntreffer. Man kan også installere utstyr som sørger for automatisk innkobling ved en eventuell utkobling via en sikring. Men det er begrenset for hvor mange ganger denne vil slå anlegge på automatisk. Det skal framgå av internkontrollen hvilke rutiner man skal ha ved en jordfeil og hva som skal gjøres.
 5. Å beskrive to pungts metoden og tre pungtsmetoden. Plassere ytterste jordspyd for eurotesteren på 5 x diagonalen på bolig eller 5 x lengden av jordspyd, målespyd 2 settes på rett linje med det ytterste spyde men 62% av lengden på det ytterste spyd. Husk ved TN at du måler at N leder ikke har brudd i seg og ikke fører strøm. Dette gjør du med spenning på. Mål mellom fase og blå leder, måler du null Volt har du verifisert at N.leder ikke fører strøm. Mål samtidlig fase leder for å se at det er 230V mellom fase og jord slik at du vet at det er strøm til det pungtet du måler. Naturlig nok må dette være lengst ute på kuren.

 

Dette er kort fortalt noe av det du “kan” få på fagprøven.

Lykke til!

Dokumentasjon for bolig 5 sikre

Boligdokumentasjon (823.514.5)

 

5S består av 5 skjemaer som inngår i den dokumentasjonen som overleveres kunden sammen med samsvarserklæringen.

Skjemaene er:         

 • Rapport fra risikovurdering
 • Kursfortegnelse
 • Rapport fra sluttkontroll
 • Utstyrsdokumentasjon
 • Erklæring om samsvar

 

Punktene beskrevet i skjemaet “rapport fra sluttkontroll” tar for seg inspeksjon og prøving. Vi skal se nærmere på punktene under prøving, og som i realiteten er målinger.

 

61.3.2 Kontinuitet i beskyttelsesledere og utjevningsforbindelser. 

Eksempel:
Kurs med 2,5 mm2 PE-leder. Lengden er 17 meter.
Forventet måleverdi ved kontinuitetsmålingen blir da 7,41mΩ/m · 17m = 0,126Ω

Målingen gjøres for å kontrollere at:

 • Beskyttelsesledere er tilkoplet og hele.
 • De nødvendige beskyttelsesledere til utsatte deler og andre ledende deler i området finnes.

 

61.3.3 Isolasjonsresistans

Hensikt med målingen.

 • kontrollere at det er tilstrekkelig isolasjon mellom faselederne og jord
 • lokalisere feil i installasjon eller utstyr

Isolasjonssvikt medfører både berøringsfare og brannfare.

 

61.3.6.2 Måling av overgangsresistansen for jordelektroden

Hensikt med måling / kontroll:

 • Verifisere at installasjonen har tilstrekkelig lav overgangsmotstand (Ra) til jord.

Noen målemetoder som brukes er topunktsmetoden, trepunktsmetoden og måling ved bruk av jordsystemstang. 

Hvis Ra anslås ved bruk av tabeller, må det utvises ekstra stor nøyaktighet ved anordning av elektroden (frost / tørke).
Eksempel:

Hvis jordfeilstrømmen (Ij1p) i IT anlegg er for lav til å løse ut vernet, er 30mA jordfeilbryter tilstrekkelig. Maks. overgangsmotstand i forhold til valgt jordfeilbryter blir: Ra maks = Ub / IΔn. 
Hvis vi setter berøringsspenningen Ub til 50V får vi ved bruk av 30mA jordfeilbryter: Ra maks = 1667Ω.
NB! Dette er en teoretisk verdi. Her må vi legge inn en sikkerhetsmargin, f.eks. 3 – 10 ganger. Ra = 1667 / 10 = 167 Ω

 

61.3.6 Beskyttelse ved automatisk utkobling av strømtilførselen

 

Kortslutning-dimensjonering av vern:

Kortslutningsvern skal kunne bryte enhver kortslutningsstrøm som kan forekomme i kretsen. I praksis dokumenterer man utkopling for Ikmin og Ikmaks

 

Ved Ikmaks:

 • må strømmen ikke overstige vernets bryteevne (Ic)
 • må gjennomsluppet energi for vernet ikke overstige det kabelen tåler.

 I²t < k² S²                 (NEK400 434.5.2)

Ved Ikmin:

 • må strømmen enten være høyere enn vernets I5, garantert utkopling innen 0,1s. Ikmin> I5  for å sikre utkopling
 • eller (hvis det ikke går) må vi dokumentere at lederen tåler strømmen den tiden den står på, beregnet etter (se NEK400 434.5.2)

t = k2 S2 / I2

 

Måling av kortslutningsstrømmer.

Instrumentet (Installasjonstester) registrerer sløyfeimpedansen fra målepunktet, gjennom trafo og tilbake (Zline), og presenterer så forventet maksimal kortslutningsstrøm på bakgrunn av dette.

Følgende målinger og beregninger må gjøres for å finne Ikmin/maks.

Måling av Ikmaks, IT, TN og TT nett.

For 2fase kurs, målt verdi på 2 faser i kursens begynnelse.
For 3fase kurs, målt verdi på 2 faser i kursens begynnelse X 1,15.

Måling av Ikmin for IT og TT nett

Ikmin for 2 og 3fase kurs med jordfeilbryter: Målt verdi på 2 fase i kursens ende X 0,76.
Ikmin for 2 og 3fase kurs uten jordfeilbryter (små tverrsnitt):
Målt verdi i kursens ende X 0,76 X 0,5. (dobbel jordslutning)

Måling av Ikmin for TN nett.

Ikmin for 2 og 3fase kurs:
Målt verdi, fase mot nøytralleder i kursens ende X 0,76.

Effektiviteten av den automatiske utkoblingen med strømstyrt jordfeilvern skal verifiseres ved bruk av hensiktsmessig prøveutstyr.

Sluttkontrollinstrumenter vil ivareta denne type testing av jordfeilvernet.
Utløserstrøm i forhold til vernet samt utkoblingstider i henhold til tab. 41A i NEK400.

 

61.3.4 Beskyttelse ved SELV, PELV eller elektrisk atskillelse

Hensikt med måling / kontroll:

Sikre at det ikke ved feil eller uaktsomhet har kommet for høye spenninger inn på ELV- kretsen. Det kan være fare for forveksling:

 • Hvis primær og sekundærkrets (230V og 12V eller lignende) er ført i samme rør eller kabel, eller
 • hvis det er benyttet trafo som ikke tilfredsstiller dagens normer, så skal det dokumenteres atskillelse ved å isolasjonsmåle  mellom lederne på primær- og sekundærside.
 • Minste måleresultat; Riso min = 0,5MΩ.
 • Målespenning = 250V

  

61.3.5 Gulv- og veggresistans

Hensikt med måling / kontroll:
Avdekke om det er forbindelse mellom en konstruksjon og jord.
Kontrollere om en konstruksjon er å anse som annen ledende del.
Målingen er aktuell i gamle anlegg, FEB 91 og eldre, hvor isolerte omgivelser er eneste beskyttelse ved feil.

Normalt vil en visuell kontroll avdekke om det er ledende gulv eller vegger, men ved tvil koples isolasjonsmåleren mellom jord og vegg/gulv. Måleresultatet skal være minimum 50kΩ. Metoden kan også brukes til å avdekke behov for utjevningsforbindelser.

 

61.3.11 Verifikasjon av spenningsfall

Hensikt med måling / kontroll:
Sikre at utstyret får den spenning som kreves for sikker, økonomisk og stabil drift.

 • NEK 400 anbefaler maksimalt 3% spenningsfall for lyskurser og 5% ellers, men absolutt krav til spenningsnivå finnes i utstyrleverandørens veiledninger.
 • Normalt vil kurslengder inntil 40m tilfredsstille kravene.
 • Som dokumentasjon kan det benyttes tabeller, måling av spenning under drift, måling av sløyfeimpedans, eller beregning.

 

61.3.10 Funksjonsprøving

Hensikt med måling / kontroll:
Sikre at tiltenkt funksjons- og sikkerhetsnivå er oppnådd i anlegget.
Alle funksjoner som har betydning for sikkerhet eller funksjon, som ikke kan dokumenteres ved beregning og som ikke er viet spesiell oppmerksomhet i andre punkter i NEK 400 del 6, skal testes før overlevering. Testen skal være omfattende nok til å sikre at det er oppnådd hensiktsmessig funksjonalitet og sikkerhet.

Dette innebærer for eksempel at alle brytere skal testes i et belysningsanlegg, alle funksjoner og forriglinger i en motordrift, alle uttak i en stikkontaktkurs og at jordfeilbrytere virker i anlegget.

 

61.3.8 Polaritetssjekk

Hensikt med måling / kontroll:
Sikre at nøytralleder fører 0V potensial.
Vi skal sikre at faseleder og nøytralleder ikke er forvekslet og at det ikke er benyttet enpolet bryter i N-leder.

 

Hva får jeg på eksamen i elektriker faget

Hva man får på eksamen er vel alles store spørsmål når det nærmer seg eksamen også hva man bør ha med seg og hva man har lov til å ha med.

Ut i fra personlig erfaring vil jeg nå skrive noen tips om hva dere kan få og hva dere bør lese på litt ekstra med tanke på hva det er naturlig at man kan mest av og hva man er best i osv.

Fra januar 2011 så kom det nye regler med tanke på fagprøve for elektrikere og det er at de skal prøves i alle 3 deler. El-instrallasjoner, svakstrøm installasjoner og motor.

Etter nye regler er det nå også lov til å ha med alt av hjelpemidler på eksamen utenom mobil og data ( uten videre avtale) og dette fører jo til at oppgavene er litt mere praktisk rettet i hvordan oppgaven er gjort på og hvordan man skal svare. Sånn sett hjelper det også lite at man har lov til å ha med lærebøkene på eksamen for du må svare på oppgaven på en slik måte som det ikke er mulig å finne svar på i lærebøkene. Svarene står gjerne fordelt i ulike bøker så det blir din oppgave og sette alle opplysningene korrekt sammen ihht oppgaven og det er jo ikke lett.

Du kan regne med nesten helt sikkert at du får motor og derfor er det viktig at du har en relativt go oversikt over ulike motorer og styringer. Vanlig vil de se om du kan beregne den økonomiske fordelen ved å skifte en gammel motor med eksempel virkningsgrad på 88% til en på 91%. Da vil dem se at du regner ut og viser hvor mange watt er det i tap på motorene osv.

Så er det veldig sannsynelig at det er motor med 2 ulike hastighet. Dem spørr da eksempelvis om at du skal lage styrestrømskjema for en motor for vifte.

Da er det greit at du sier noe om en dahlander motor og viser styrestrøm for den.

Ellers så er en dreie-vender ganske aktuelt. Lage styrestrøm for den med timer der du sier noe om hvorfor timer er lurt å bruke på denne styringen og det er at det er belastende for motor og utstyr om motoren går i revers uten å ha stoppet.

Om du også har styrestrøm for en stjerne/trekant start så vil du være ganske i rute på motordelen.

Så er det viktig at du har med symboler for detektorer. For det vil mest sannsynlig bli brann, innbruddsalarm eller port telefon.

For eksempel kan oppgaven gå i at du skal plassere rett detektor i ett verksted. Ett sted i lokale er det vist til at det er sveising og da er det jo viktig at du tegner inn riktig detektor for denne plasseringen.

Har du disse tingene i fokus framover så vil du klare deg veldig bra.

Varmekabel, styring av fotocelle er også en standard eksamenoppgave. Da vil de se hvordan du evt beregner kabel og vern osv etter NEK 400 og at du henviser til normer og forskrifter. Beregne spenningsfall osv.

Å ikke minst. SLUTTKONTROLL. Dette er kjempeviktig og skrive noe om lell om det ikke står i oppgaven. Sluttkontroll, risikovurdering, FSE og hms. Har du med dette så er du i rute. Driter du deg ut på eksempel motordelen men gjør resten ganske bra der du viser til evt bolignormen (NEK 400:2010-823) og lignende så vil du mest sannsynlig bestå i vertfall;)

Relevant å ha med på prøve er: Kalkulator, NEK 400, montørhåndboken, Møeller store blå og motorhåndboka. Formelsamling, HMS, FSE, FEL info og nedlastet styrestrømskjema for de fleste vanlige styringer pluss hovedstrømskjema der du også skriver ett hint om hva disse motorene heter og hva de kan brukes til som for eksempel at dahlander kan brukes til ventilasjon, pumpe osv. For om det på eksamen er en oppgave om motor for ventilasjon eller pumpe så vil du jo ha det klart om du har skrevet ett stikkord på styrestrømskjemaene dine. Det er jo ikke så mange forskjellige i motorhåndboka og derfor bør du ha med flere selv. Glem ikke symboler over brann og el installasjoner. Viktig hjelpemiddel er Elko sin håndbok. Er noe om plassering av brytere osv i den som er ihht NS 3931 (norsk standard) pluss at det også er elnummer og produkter der. For de vil også se at du kan ta ut produkter med elnummer.

Sist men ikke minst så ha med den produktboka dere bruker til vanlig på jobben og Nexans varmekabelhåndbok.

Lykke til!!