Fordeling av elektrisk kraft til bygg

Fordeling av elektrisk kraft til bygg

 

Det skal bygges en ny loftsleilighet i en gammel 3 etg. bygård med tørkeloft. Leiligheten er ferdig prosjektert og kurser er fordelt, se kursfortegnelse vedlegg 1.

Det skal benyttes en 17m lang PFXP som skal ligge alene, delvis på vegg og delvis i rør i vegg. Forventet maksimaltemperatur er satt til 30°C. Kortslutningsverdiene i hovedfordelingen oppgis til å være Ik2pmin = 1kA og Ik3pmaks = 10kA

Dimensjonere tilførselen til fordelingen i den nye leiligheten:

 • Ta ut et trefaset OV (overbelastningsvern) som skal plasseres i underfordelingen.
 • Kontroller selektivitet mellom OV og kurssikringer.
 • Ta ut kabeltverrsnitt på hovedkursen (tilførselskabelen).
  • NEK 400 – 4 – 433
 • Beregn kortslutningsverdiene i fordelingen på loftet.
 • Ta ut KV (kortslutningsvern) for å sikre selektivitet mellom OV og KV. Dette skal plasseres i hovedtavlen i kjelleren.
 • Kontroller vernenes bryteevne
  • NEK 400 – 4 – 434

  //

  Tette gjennomføring iht FEL § 35 og NEK 400 §527

  For å få få minst mulig hull for gjennomføringen bruker jeg 18mm borr.

  Etter å ha trekt kabelen igjennom bruker jeg  Intu-Plus A akryl tettningsmiddel som er godkjent for å hindre brannspredning produsert av Thermax. Bruker ?sprøyte? for akrylpatroner og fører tettningsmiddelet inn fra begge sider av hullet. Iht NEK 400 §527.1.1 og §527.2.1

            Montasjevisning hentet fra produktblad til Intu-Plus A akryl produsert av Thermax

  • Rengjør flaten sånn at den er fritt for fukt, skitt, støv og fett
  • Dytt fugen med ønsket dybde, for type dybde og bakdytt se tabell instrukser skrevet av Thermax.
  • Påfør godt med fugemasse for å unngå luftbobler. Bruk fuktig fugeskje eller pensel for å jevn ut fugemassen
  • Fjern evt maskeringstape mens fugemassen ennå er tørr
  • Anbfelat min dybde og bakdytt til denne oppgaven= 8mm Akryl på 20mm stålull

  Varmekonduktiviteten i Intu-Plus A er testet etter EN 12667
  til 0,845 W/mK (+/- 3%) ved tykkelse på 20mm.

  Ved evt utsettelse av å bruke riktig tettningsmiddel som kvaliserer til lik mekanisk beskyttelse  som boligkonstruksjonen hadde skal man tette hulle midlertidig.

 • Dokumenter kortslutningsbeskyttelse av hovedkursen (tilførselskabelen).

For å komme frem med kabelen må du gå igjennom to brannskiller i 150mm murvegg. Brannmotstanden er bestemt til EI60. Se NEK 400 ? 5 ? 527.2.1

Forklar hvordan du vil utføre branntettingen av disse gjennomføringene. 

 • Bestem diameter på gjennomføringen.
 • Velg type produkt.
 • Beskriv utførelse.

Koordinering mellom ledere og OV iht NEK 400-4-433.1

Utfør vurdering om nødvendig mekanisk beskyttelse iht NEK 400 §705.522.10.01

Beregner Ib: Ib= ( 4*2p.16A)+(2*10A)+20A=104A

Tar hensyn for utvidelsekapasitet på 10%. Ib%=104A*1.10=114,4A

Korrigere Ib med samtidsfaktor for 7 kurser. S=0,6. Ibs=114,4A*0,6=68,64A

Da det er 3fase dividerer jeg med kvadratroten av 3 for å finne Ib=Ib/3=68,64A/3=39,63A

Velger OV PLSM-3*40A

iht Moeller store grønne. Side 50 er Ics=10KA

Valg av kabel iht NEK 400 tabell 52A. Velger strengeste Iz (A1) da forlegningsmåten for stigeledningen er A1 og delvis C.

 Velger: CU-PFXP 10mm2=42A

Iz skal korrigeres etter NEK 400.tabell 52A med tanke på temp og nærføring av flere ledere

Kg*Kt*IZ=1*1*42A=42A

Krav1: Ib<In<Iz=39,63A≤40A≤42A=OK!

Krav2: I2<1,45*Iz=1,45*40A1,45*42A=OK!

Utap%=Utap/U*100= 0,29V/230*100=0,12%= ok!

Kontrollere selektiviteten mellom kurssikringene og OV

Ved hjelp av selektivtabell fra moeller strore grønne ser jeg at att selektiviteten i mellom kursikringene og OV er opp til 1.5KA Kursikringene er (tom20A)

Valg av kortsluttningsvern ved bruk av moeller store grønne selektivtabell.

KV=M1gl-125A. Er selektiv inntill 7,1KA for ett OV på 40A

 

Skjekk at det er under 4% spenningsfall iht NEK 400 §525 i inntakskabel. Utap=(I**1,2*L*3*cosph/A)= (39,63A*0,0175*1,2*17m*√3*1/10mm2)=0,29V

Dokumentere kortslutningverdier.

Ik3pmax=1,05*Un/√3*(Zytre+(Rfase*L))= 1,05*230/sqrt(3*(87+(1,83*17)))=12,83KA

Ik2pmin= 0,95*Un/2*(Zytre+(Rfase*L))= 0,95*230/(2*(87+(7,41*12))=621A

Finner I5 i Moeller store grønne. Side 49

I5 for 10A-B-Kar=4,8*In=4,8*10A=48A

I5 for 16A-B-Kar=4,8*In=4,8*16A=77A

I5 for 16A-C-Kar=9,5*In=9,5*16A=152A

I5 for 20A-B-Kar=4,8*In=4,8*20A=96A

 

Skjekke at spenningsfall i hele anlegget er under 4% iht NEK 400 tabell.52F

U%=Utap+UtapOv=6,52+0,29=6,81V

U%=(Utaptot/U)*100=(6,52V/230V)*100=2,96%  OK!

 

 

Tette gjennomføring iht FEL § 35 og NEK 400 §527

For å få få minst mulig hull for gjennomføringen bruker jeg 18mm borr.

Etter å ha trekt kabelen igjennom bruker jeg  Intu-Plus A akryl tettningsmiddel som er godkjent for å hindre brannspredning produsert av Thermax. Bruker ?sprøyte? for akrylpatroner og fører tettningsmiddelet inn fra begge sider av hullet. Iht NEK 400 §527.1.1 og §527.2.1

          Montasjevisning hentet fra produktblad til Intu-Plus A akryl produsert av Thermax

 • Rengjør flaten sånn at den er fritt for fukt, skitt, støv og fett
 • Dytt fugen med ønsket dybde, for type dybde og bakdytt se tabell instrukser skrevet av Thermax.
 • Påfør godt med fugemasse for å unngå luftbobler. Bruk fuktig fugeskje eller pensel for å jevn ut fugemassen
 • Fjern evt maskeringstape mens fugemassen ennå er tørr
 • Anbfelat min dybde og bakdytt til denne oppgaven= 8mm Akryl på 20mm stålull

Varmekonduktiviteten i Intu-Plus A er testet etter EN 12667
til 0,845 W/mK (+/- 3%) ved tykkelse på 20mm.

Ved evt utsettelse av å bruke riktig tettningsmiddel som kvaliserer til lik mekanisk beskyttelse  som boligkonstruksjonen hadde skal man tette hulle midlertidig.

Løse en oppgave, jordfeilbryter i kjølerom

Etter flere mailer om en oppgave som gjelder jfb i kjølerom har jeg valgt å løse den å så legge den ut som veileding.

Husk at rette lærer vil raskt merke om det kommer mange like svar, derfor bruk bare dette som en veiledning.

 

En matforretning skal installere nytt fast tilkoblet kjøleaggregat i kjølerommet. Det skal derfor installeres en ny kurs til dette aggregatet. Kunden ønsker så høy grad av driftsikkerhet som mulig.
Kabelen er allerede lagt, det som gjenstår er å montere vernet i fordelingen.

Tekniske data:

IT – 230V nett
Trafo. S = 630kVA
Ra = 175Ω
Kurs: 2 fas B25A/6mm2

 

 • Ta ut en jordfeilbryter til kursen.
 • Forklar hvordan du vil utføre jobben.
  • FSE
 • Beskriv hvordan du vil utføre sluttkontroll.
 • Skriv en forklaring til kunden om det du mener han bør vite om anlegget.

Vurder driftsikkerheten ved bruk av jordfeilbryter på slike anlegg.

 • Kom med forslag til annen løsning for å øke driftsikkerheten ytterligere.

 

 

Valg av jordfeilbryter

Beregning av Jordfeilbryter.

Montørhåndboka s.84 viser at 2mA*trafoytelse=Jordfeilstrøm.

·         Ij=2mA * 630KvA = 1260mA
For å sikre at JFB kobler ut ved 1. jordfeil bruker vi ¼ av jordfeilstrømmen for å dimensjoner Jordfeilbryter.

·         Ijfb=Ij¼*Trafoytelse=0,5mA*630kVA=315mA

·         Velger JFB=I∆n=100mA iht NEK 400 § 531.2.5.2

Grunnen til at jeg ikke velger Jfb på 300mA er at forventet berøringspenning er over 50V som er max av forventet berøringspenning i ett anlegg som skal beskytte mennesker. Ib=I∆n*Ra=300mA*175mohm=52,5V  er ikke iht forskriften og vi må velge en Jfb med mindre merkestrøm!

NEK 400 §411 krever at berøringspenning for mennesker er under 50V AC Ub =Ra*I∆n ≤ 50V

·         Velger Jfb på 100mA

·         Ub=Ra*I∆n=175ohm*0,1A= 17,5V  Ok

·         Velger en 2*25A-B kar med Jfb/100mA. Største prøvestrøm=10kA

 

FSE. ?Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske arbeid?

§ 10. Planlegging av arbeid

       Før et arbeid igangsettes skal det innhentes nødvendige opplysninger om anlegget og på bakgrunn av disse gjennomføres en risikovurdering for det aktuelle arbeidet. På bakgrunn av risikovurderingen skal minst følgende gjennomføres:

valg av arbeidsmetode,

 

forsikring om at nødvendig utstyr er tilgjengelig,

 

vurdering av i hvilket omfang verneutstyr skal benyttes, og

 

valg, vurdering og instruksjon av personell

 

§ 11. Kobling av elektriske anlegg

       Kobling av elektriske anlegg skal utføres på en slik måte at dette ikke medfører fare for skade på liv, helse og materielle verdier.

§ 14. Arbeid på frakoblet anlegg ? etablering av sikkerhetstiltak

       Ved arbeid på frakoblet anlegg skal følgende sikkerhetstiltak gjennomføres:

a)

frakobling,

 

b)

sikring mot innkobling,

 

c)

kontroll av at anlegget er spenningsløst,

 

d)

på bakgrunn av en risikovurdering vurdere behov for og eventuelt etablere nødvendig jord- og kortslutning, og

 

e)

eventuelt beskyttelse mot andre spenningssatte deler nær ved arbeidsstedet (jf. § 17).

§ 15. Arbeid på frakoblet anlegg ? avvikling av sikkerhetstiltak

       Før etablerte sikkerhetstiltak fjernes skal alle som har vært involvert i arbeidet og andre som kan bli berørt, gis underretning om at sikkerhetstiltakene vil opphøre og at anlegget er å betrakte som spenningssatt.

       Før anlegget meldes klart for innkobling skal alle etablerte sikkerhetstiltak avvikles og alle som har vært involvert i arbeidet, skal ha fjernet seg fra anlegget slik at innkobling kan skje uten fare.

§ 20. Betjening av sikringer

       For å sikre personell mot skade skal betjening av sikringer utføres på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte ved bruk av tekniske sikkerhetstiltak eller ved bruk av egnet isolerende redskap.

?Utførelse av sluttkontroll iht NEK 400 § 61

Foreta en visuell kontroll. Anlegge skal være spenningsløst

Måle Ik2pmin og Ik3pmax

Måle isolasjonsresistansen i mellom faser og jord.

Måle kontinuiteten for Beskyttelseleder og utjevningsfornindelser og at behovet for utjevning er tilfredsstilt iht NEK 400 § 542  og § 411.3.1.2

 Sjekke at det er Automatisk utkobling av strømforsyningen

Kontrollere at det er under 4 % spenningsfall iht NEK 400 tabell 52F – 1

Funksjonstest anlegget

Test om jordfeilbryter løser ut innen fastsatt tid og under In ved bruk av Eurotester iht NEK 400 tabell 41A

Test Jfb igjennom testknapp

Kontrollere selektiviteten i mellom vernene iht NEK 400 ? 536.3

Sette opp bruksanvisning for bruk og test av Jfb i sikringsskap iht NEK 400 ? 531.2.9

Kontrollere/merke at Beskyttelseleder er merket hvilken kurs de tilhører og kontrollere at utstyr har tilfredsstillende IP ? grad iht NEK 400 § 210

Tette kabelinnføringer

Utstede samsvarserklæring.

Skrive ny kursfortegnelse.

Utstede rapport fra sluttkontroll

Ta vare på en kopi av samsvarserklæring inntil 5 år

?Informere kunden om anlegget

dette er et to-fase 230v anlegg med en automat sikring på 25A og en jordfeilbryter på 100mA med testknapp som kunden bør teste 1 gang i måneden iht NEK 400 ? 531.2.9
Anlegget er beskyttet mot maks berøringspenning som er 50V

ved vedlikehold på anlegget skal fagperson kontaktes.

Anlegget er prosjektert iht NEK 400 for å tilfredsstille sikkerhetskravene i forskriftene.

Vil gi kunde EL-permen for lettere å kunne ha en personlig oversikt over anlegget, bruksanvisninger og kontakt.

?Forslag til annen løsning for økt driftssikkerhet
Montere jordfeilbryter på 100mA i stede for Jordfeilautomat. Jeg vil også Bruke ett vern med C ? karakteristikk for å unngå utkobling pga høye startstrømmer.
På innsiden av kjølerommet kunne det vært montert en sikkerhetsbryter for økt sikkerhet ved jobbing på eller nært anlegget, iht NEK 400 § 537

Jeg vil også anbefale kunden å ha en periodisk kontroll på ett intervall på ca 3 år. Iht NEK 400 ? 62.1.2 t.o.m 62.1.6

Montere lydgiver ved evt jordfeil iht NEK 400 § 538

Vurdere om det lar seg gjøre å ha automatisk innkobling etter en evt jordfeil.

Ha ett varslingssystem som gir beskjed ved strømbrudd.

alt skal ha 2 polt bryting inne i kjølerommet.

Vil anbefale overspenningsvern iht NEK 400 ? 534.2.1

Lykke til!

Jeg vet at nå er det tid for eksamen og i morgen får mange av dere forberedelsen og dere er nok utrolig spente på hva som kommer på eksamen. Jeg vil bare minne dere på at dere må huske på å ha med tips på å tegne hjelpe strøm og hovedstyret for motor og ha med formler på hvordan du beregner avgitt effekt og lignende. Det er så lett å glemme motor delen. Lykke til på onsdag da!

Mvh

Elfag.blogg.no

Noen som kan lage blogg?

Er det noen som kan hjelpe meg med et ok design? Elfag er jo viktig at det vises, menyene og kategorier er noe likt pluss at jeg trenger en link til mail. Vet ikke hvorfor dette designet  lever sitt eget liv og om jeg ikke får centrert menyen og diverse, som dere ser så må jeg få en ny type blogg. Det er jo litt synd for jeg liker denne her godt.

 

Ta kontakt om du vet hvordan jeg fikser den eller du har noen greie design å gi bort

Litt informasjon om online casino

 

Litt informasjon om online casino.

 

Online casino begynner å bli svært populært. De første  online casino spill man prøver er ofte de morsomme spillautomatene, så går man kanskje videre til roulett og baccarat. Dette er spill som relativt ukjent for de fleste, men morsomme å prøve.

 

Hva er et online casino?

Det er ikke alle som har prøvd online casino spill, men de fleste har et inntrykk av hva et casino er. Inntrykket stammer ofte fra filmer eller TV-serier man har sett.  Et online casino er et nettsted hvor man kan finne de fleste spill som og finnes i et fysisk casino. Det er mulig å spille om penger, eller man kan oppleve spenningen trygt med noen gratis spill. En spiller vil opprette en spillkonto på nettstedet. Her setter spilleren inn penger elektronisk og her blir også premier satt inn. Eventuelle overskudd overføres til spillerens personlige konto, men husk å sjekke regelverket ettersom større summer kan være skattepliktige.  Du kan finne Norges beste online casino guide på casinoservice.org. Her finner du casinoer med norsk støtte og best mulig casinoopplevelse.

 

Den økonomiske utfordringen ved online casino.

Hesteløp, lotto, hvem som vinner fotballkampen eller hvilken kjendis som vinner ?Skal vi danse?, er bare noe av det som kan veddes på igjennom forskjellige selskaper. For mange er dette uskyldig moro i hverdagen og de kjenner sine grenser. Andre får problemer med å gi slipp på tanken på å vinne den store Jackpoten, og går økonomisk konkurs i forsøket.  Dette er ikke bare et online problem, men den elektroniske betalingen pr. internett kan gjøre det vanskelig å stoppe fordi man mister følelsen av hvor mye penger man faktisk har brukt. Dette er et problem som alle selskaper som tilbyr pengespill er klar over, og i de siste årene har dette og blitt et fokus i media. Et slikt rykte vil fort kunne føre til  spiller av online casino spill. Derfor er det satt i gang tiltak for å hindre at folk går under økonomisk grunnet spill.

Det har og vært problemer med utbetaling av pengegaver, i forbindelse med skatteregler og annet. Dette har blitt bedre, og dermed må man kunne si at per i dag vil en vanlig hobbyspiller bare ha glede å drive med casino spill online.

 

 

Stemningen og spenningen som er i et online casino.

Det er mange fordeler ved online casino spill, men det er et faktum at man sitter i sitt eget hjem eller på en kafe eller lignende. Man er ikke i et casino med høy stemming, pent kledde servitører og casino ansatte.  Dette prøver online casino å oppveie for ved å ha et stor utvalg spill, noe bedre odds og selvsagt mange gode rabatter og kundetilbud. Det er og noen online casino spill som tillater flere enn en spiller for å vekke den spesielle følelsen.  Likefult, det er ikke mulig for et online selskap å gjenskape følelsen i et regulært casino, men det er fullt mulig å gjenskape spenningen. Premiene er gode og utbetalingsprosenten er god på de fleste nettsteder som driver med dette. Enten man vil spille på spillautomater eller poker så er det virkelig mye spenning å oppleve på et online casino.