Hva har en eier og bruker av en Bolig ansvar for?

 

Eiers og brukers ansvar 

Boligeier eier det elektriske anlegget, og skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold slik at anlegget til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene i forskriften. Boligeiere er også ansvarlig for at de ikke bruker eller kobler elektrisk utstyr til anlegget slik at det kan skade liv eller eiendom. 

Ansvaret innebærer:

  • å være oppmerksom på faresignaler som oppstår, som varme sikringer og stikkontakter (kan bli brune), lysbuer/gnister eller tilløp til lysbuer (tegn på dårlig kontakt)
  • å få kontrollert anlegget på bakgrunn av slike faresignaler 
  • å få utbedret de mangler som avdekkes.

Hvem som kan gjøre inngrep i et anlegg reguleres av forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk. For vanlige forbrukere og andre som ikke er fagpersoner, innebærer ansvaret for vedlikehold at man engasjerer elektrofagfolk til å foreta ettersyn og utbedringer. Det bør også foretas regelmessig ettersyn av anlegget, f.eks. hvert tiende år i boliger eller oftere på eldre anlegg. 
Hos mange er det lenge siden elanlegget ble sjekket. Over en fjerdedel av de som var med i en MMI-undersøkelse om temaet svarer at dette ble gjort for over fem år siden. En fjerdedel svarer at de ikke vet når det elektriske anlegget i boligen sist ble sjekket. 

Ansvar i borettslag og boligsameier

Borettslag og sameier er å anse som virksomheter, og omfattes av forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (HMS-forskriften). Borettslag og sameier er imidlertid organisert slik at er naturlig å skille mellom privat område og fellesarealer. Dette betyr:

1)    I borettslag og sameier har styret plikt til å arbeide systematisk med helse, miljø og sikkerhet på fellesarealer.

2)    I forhold til den enkelte leilighet har styret plikt til å gjøre andelseieren/sameieren oppmerksom på det ansvar som denne har etter lov og forskrift. Dette betyr at en andelseier/sameier i et borettslag/sameie har det samme ansvaret for det elektriske anlegget inne i leiligheten som en eier av en enebolig. 

 

Leietakers ansvar

En leieboers ansvar vil i de fleste tilfeller begrense seg til å melde fra om feil og mangler ved anlegget til eier av anlegget, dvs. boligeier. Feil og mangler som leieboer plikter å melde fra om må være av en slik karakter at et utrent øye kan se dem.
En MMI-undersøkelse viser at blant leietakere er det rundt halvparten som ikke har kjennskap til når det elektriske anlegget i husværet sist ble sjekket.
Dersom det er feil og mangler ved det elektriske anlegget som kan skade liv eller eiendom, og leieboeren forstår dette, plikter han eller hun å gripe inn og avverge faren. Det vil blant annet si at leietaker ikke bruker elektrisk utstyr som er i stykker. Leietaker har også vedlikeholdsansvaret for det elektriske utstyret i leiligheten, som elektrisk komfyr, lamper, TV, elektriske kontakter og brytere. Dersom dekselet til en elektrisk stikkontakt blir skadet, plikter altså leietaker å sørge for at denne skiftes ut.
Det er på det rene at det er boligeier som har hovedansvaret for å holde anlegget i forsvarlig stand. Husleieloven pålegger utleier å sørge for at utleide bygninger til enhver tid er i ordentlig stand. Utleier skal også vedlikeholde utleide leiligheter eller rom, deriblant ledninger og elektrisk strøm til lampepunkter og stikkontakter. Hvis du som leietaker opplever at boligeier ikke tar sitt ansvar alvorlig, kan du kontakte myndighetene, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. www.dsb.no

 

 

    

 

Hva menes med CE merket utstyr!?

 

 

CE-merket

Hensikten med CE-merket er å vise at utstyret oppfyller kravene i ett eller flere direktiver og at utstyret dermed kan omsettes fritt innenfor EØS-området. Bruk av CE-merket er knyttet til omsetting og markedsføring av utstyr. Generelt kan utstyret markedsføres dersom alle følgende krav er oppfylt:

  • Utstyret oppfyller sikkerhetskravene i direktivet, dvs som en hovedregel er utført i samsvar med harmoniserte normer som er fastsatt i henhold til de bestemmelsene som gjelder for hvert direktiv.
  • Sikkerhetskravene er dokumentert gjennom den tekniske dokumentasjon, inkludert eventuelle sertifikater, som kreves i henhold til de aktuelle sertifikater, som kreves i henhold til de aktuelle prosedyrene som er beskrevet i hvert direktiv og bekreftet ved en samsvarserklæring.
  • CE-merket er påført utstyret som en bekreftelse på at hvert enkelt eksemplar oppfyller aller relevante sikkerhetskrav.

En installasjon/anlegg som sådan omfattes ikke av direktiver, og skal derfor ikke være utstyrt med CE-merket. Det forutsettes imidlertid at det utstyret og materiell som inngår i en installasjon/anlegg er utført og er CE-merket i henhold til de bestemmelsene som gjelder. 

En elektrisk lavspenningstavle vil i noen tilfelle kunne betraktes som utstyr og skal da være CE-merket, i andre tilfelle anses som en del av installasjonen.

En elektrisk lavspenningstavle anses som utstyr som skal være CE-merket dersom den er produsert og markedsført som et ferdig produkt. Elektriske tavler som produseres på fabrikk (tavlebyggerverksted) for å monteres i installasjonen skal tilfredsstille de aktuelle direktivene. Tavlen skal/kan være utført i henhold til normene i NEK EN 60439-serien.

En tavle som bygges opp på stedet blir å betrakte som en del av installasjonen og skal tilfredsstille NEK 400 810 og NEK EN 60 439. Tavlen skal ikke CE-merkes, men utstyr og materiell som benyttes skal oppfylle sikkerhetskravene og være CE-merket i den utstrekning dette er krevet. Utstyret skal monteres etter fabrikantens monteringsanvisning og være egnet til den bruk produsenten har forutsatt. Dokumentasjon av slike tavler skal være ihht. relevante normer.

Lavspenningstavler/fordelinger som er CE-merket i samsvar med forskrift om elektrisk utstyr, men som ikke har brudd i N-leder.
En lavspenningstavle som leveres ferdig fra produsent med innmontert utstyr, anses som et elektrisk utstyr og skal derfor tilfredsstille kravene i forskrift om elektrisk utstyr (feu).

I et TN-S-system gjelder de samme krav til frakobling og utkobling av N-leder som for faseledere på grunn av at Norge betrakter N-leder som strømførende. Dersom lavspenningstavlen/fordelingen ikke har utstyr for frakobling eller utkobling av N-leder, skal det derfor installeres allpolig bryter enten foran tavlen/fordelingen eller på selve tavlen/fordelingen. Det må imidlertid opplyses overfor byggherren at hele tavlen/fordelingen vil bli frakoblet ved elektriske arbeider og at denne er inneforstått og enig i dette.

I henhold til forskrift om elektrisk utstyr har elektroinstallatøren visse plikter i forhold til anvendelse av elektrisk utstyr som del av et elektrisk anlegg.
Elektroinstallatøren har en såkalt aktsomhetsplikt. Dette inkluderer to tre forhold:

  • Det skal verifiseres at kun utstyr som er CE-merket benyttes i det elektriske anlegget.
  • Leverandøren skal kunne fremskaffe samsvarserklæring på utstyret innen 3 virkedager

Elektroinstallatøren skal sørge for at det elektriske utstyret monteres etter de anvisninger som produsenten har angitt.

Det er spesielt på det siste punktet som nevnt ovenfor hvor det dessverre foregår en del brudd. Dette kan føre til farlige situasjoner for eier/bruker av anleggene i ettertid, herunder brann eller branntilløp.

Elektroinstallatøren bør være spesielt oppmerksom på nevnte forhold ved montering av lavvolts belysningsanlegg og gulv og takvarmesystemer. Elektroinstallasjonsvirksomheter som ikke følger produsentens anvisning vil utover å bryte regelverket påta seg et ansvar utover sitt vanlige.