Løse en oppgave, jordfeilbryter i kjølerom

Etter flere mailer om en oppgave som gjelder jfb i kjølerom har jeg valgt å løse den å så legge den ut som veileding.

Husk at rette lærer vil raskt merke om det kommer mange like svar, derfor bruk bare dette som en veiledning.

 

En matforretning skal installere nytt fast tilkoblet kjøleaggregat i kjølerommet. Det skal derfor installeres en ny kurs til dette aggregatet. Kunden ønsker så høy grad av driftsikkerhet som mulig.
Kabelen er allerede lagt, det som gjenstår er å montere vernet i fordelingen.

Tekniske data:

IT – 230V nett
Trafo. S = 630kVA
Ra = 175Ω
Kurs: 2 fas B25A/6mm2

 

  • Ta ut en jordfeilbryter til kursen.
  • Forklar hvordan du vil utføre jobben.
    • FSE
  • Beskriv hvordan du vil utføre sluttkontroll.
  • Skriv en forklaring til kunden om det du mener han bør vite om anlegget.

Vurder driftsikkerheten ved bruk av jordfeilbryter på slike anlegg.

  • Kom med forslag til annen løsning for å øke driftsikkerheten ytterligere.

 

 

Valg av jordfeilbryter

Beregning av Jordfeilbryter.

Montørhåndboka s.84 viser at 2mA*trafoytelse=Jordfeilstrøm.

·         Ij=2mA * 630KvA = 1260mA
For å sikre at JFB kobler ut ved 1. jordfeil bruker vi ¼ av jordfeilstrømmen for å dimensjoner Jordfeilbryter.

·         Ijfb=Ij¼*Trafoytelse=0,5mA*630kVA=315mA

·         Velger JFB=I∆n=100mA iht NEK 400 § 531.2.5.2

Grunnen til at jeg ikke velger Jfb på 300mA er at forventet berøringspenning er over 50V som er max av forventet berøringspenning i ett anlegg som skal beskytte mennesker. Ib=I∆n*Ra=300mA*175mohm=52,5V  er ikke iht forskriften og vi må velge en Jfb med mindre merkestrøm!

NEK 400 §411 krever at berøringspenning for mennesker er under 50V AC Ub =Ra*I∆n ≤ 50V

·         Velger Jfb på 100mA

·         Ub=Ra*I∆n=175ohm*0,1A= 17,5V  Ok

·         Velger en 2*25A-B kar med Jfb/100mA. Største prøvestrøm=10kA

 

FSE. ?Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske arbeid?

§ 10. Planlegging av arbeid

       Før et arbeid igangsettes skal det innhentes nødvendige opplysninger om anlegget og på bakgrunn av disse gjennomføres en risikovurdering for det aktuelle arbeidet. På bakgrunn av risikovurderingen skal minst følgende gjennomføres:

valg av arbeidsmetode,

 

forsikring om at nødvendig utstyr er tilgjengelig,

 

vurdering av i hvilket omfang verneutstyr skal benyttes, og

 

valg, vurdering og instruksjon av personell

 

§ 11. Kobling av elektriske anlegg

       Kobling av elektriske anlegg skal utføres på en slik måte at dette ikke medfører fare for skade på liv, helse og materielle verdier.

§ 14. Arbeid på frakoblet anlegg ? etablering av sikkerhetstiltak

       Ved arbeid på frakoblet anlegg skal følgende sikkerhetstiltak gjennomføres:

a)

frakobling,

 

b)

sikring mot innkobling,

 

c)

kontroll av at anlegget er spenningsløst,

 

d)

på bakgrunn av en risikovurdering vurdere behov for og eventuelt etablere nødvendig jord- og kortslutning, og

 

e)

eventuelt beskyttelse mot andre spenningssatte deler nær ved arbeidsstedet (jf. § 17).

§ 15. Arbeid på frakoblet anlegg ? avvikling av sikkerhetstiltak

       Før etablerte sikkerhetstiltak fjernes skal alle som har vært involvert i arbeidet og andre som kan bli berørt, gis underretning om at sikkerhetstiltakene vil opphøre og at anlegget er å betrakte som spenningssatt.

       Før anlegget meldes klart for innkobling skal alle etablerte sikkerhetstiltak avvikles og alle som har vært involvert i arbeidet, skal ha fjernet seg fra anlegget slik at innkobling kan skje uten fare.

§ 20. Betjening av sikringer

       For å sikre personell mot skade skal betjening av sikringer utføres på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte ved bruk av tekniske sikkerhetstiltak eller ved bruk av egnet isolerende redskap.

?Utførelse av sluttkontroll iht NEK 400 § 61

Foreta en visuell kontroll. Anlegge skal være spenningsløst

Måle Ik2pmin og Ik3pmax

Måle isolasjonsresistansen i mellom faser og jord.

Måle kontinuiteten for Beskyttelseleder og utjevningsfornindelser og at behovet for utjevning er tilfredsstilt iht NEK 400 § 542  og § 411.3.1.2

 Sjekke at det er Automatisk utkobling av strømforsyningen

Kontrollere at det er under 4 % spenningsfall iht NEK 400 tabell 52F – 1

Funksjonstest anlegget

Test om jordfeilbryter løser ut innen fastsatt tid og under In ved bruk av Eurotester iht NEK 400 tabell 41A

Test Jfb igjennom testknapp

Kontrollere selektiviteten i mellom vernene iht NEK 400 ? 536.3

Sette opp bruksanvisning for bruk og test av Jfb i sikringsskap iht NEK 400 ? 531.2.9

Kontrollere/merke at Beskyttelseleder er merket hvilken kurs de tilhører og kontrollere at utstyr har tilfredsstillende IP ? grad iht NEK 400 § 210

Tette kabelinnføringer

Utstede samsvarserklæring.

Skrive ny kursfortegnelse.

Utstede rapport fra sluttkontroll

Ta vare på en kopi av samsvarserklæring inntil 5 år

?Informere kunden om anlegget

dette er et to-fase 230v anlegg med en automat sikring på 25A og en jordfeilbryter på 100mA med testknapp som kunden bør teste 1 gang i måneden iht NEK 400 ? 531.2.9
Anlegget er beskyttet mot maks berøringspenning som er 50V

ved vedlikehold på anlegget skal fagperson kontaktes.

Anlegget er prosjektert iht NEK 400 for å tilfredsstille sikkerhetskravene i forskriftene.

Vil gi kunde EL-permen for lettere å kunne ha en personlig oversikt over anlegget, bruksanvisninger og kontakt.

?Forslag til annen løsning for økt driftssikkerhet
Montere jordfeilbryter på 100mA i stede for Jordfeilautomat. Jeg vil også Bruke ett vern med C ? karakteristikk for å unngå utkobling pga høye startstrømmer.
På innsiden av kjølerommet kunne det vært montert en sikkerhetsbryter for økt sikkerhet ved jobbing på eller nært anlegget, iht NEK 400 § 537

Jeg vil også anbefale kunden å ha en periodisk kontroll på ett intervall på ca 3 år. Iht NEK 400 ? 62.1.2 t.o.m 62.1.6

Montere lydgiver ved evt jordfeil iht NEK 400 § 538

Vurdere om det lar seg gjøre å ha automatisk innkobling etter en evt jordfeil.

Ha ett varslingssystem som gir beskjed ved strømbrudd.

alt skal ha 2 polt bryting inne i kjølerommet.

Vil anbefale overspenningsvern iht NEK 400 ? 534.2.1

4 kommentarer

Siste innlegg